Prayer Request


LORDGODHELPSMETOBEORGANIZERSETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27OFTHISUNITOKAYTHINGSINORDERLYALLRIGHTGOTSSOMUCHWENTTOFARLORDGODTRYINGSTOBEATLEASTPROPERSALLRIGHTby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers