Prayer Request


LORDGODTHISPHONYSONOFLINDASHOULDNOTHADBEENBORNOKAYNOGOODETCLUKE12-2-3ITSISWHATITSISALLRIGHTOKAYDONTDESERVESNOJOBNORCAROKAYNOby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers