Prayer Request


LORDGODHEALSHEALSYOURSLANDSJUSTASAPETCLUKE12-2-3LUKE18-27GODPLEASESAVESYOURSWORLDSGODJESUSWETHEPEOPLESTHATAPPLIESTRULYREALLYDOESNEEDSYOUHEREINYOURSWORLDSJUSTASAPHELPSHELPSUSGODOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers