Prayer Request


LORDGODITRULYNEEDEDTEETHSINMINEMOUTHLOTSOFVERYLONGSPRETTYHAIRSONMINEHEADP****HEBOTTOMETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCGAINSSOMESPOUNDSETCLOTSOFMONEYJESUSGODABLEYESCERTAINLYISJESUSAMENby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers