Prayer Request


LORDGODPLEASECANCELSTHOSEDEVILISHDEMONSRENTSEVERYWHEREOKAYJUSTASAPABLEGODJESUSSAVESUSOKAYTHATAPPLIESETCBANNEDITSPUTSITSONHOLDSHUTSDOWNSTHEDEVILSCOURTSROOMSJESUSGODTHEMAINLYPROVIDERSNOWANDALLWAYSFOREVERMOREETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAINTMATTHEW16-19LORDGODTHEVERYBESTETCby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers