Prayer Request


NOWYOUGODYOUDONTLIESOKAYETCLUKE12-2-3FROMTHOSEDEVILISHDEMONSRUTHLESSBASTARDSSTEVEDUNHAMETCLUKE1-37PISSEDMEOFFOKAYTHELOTTOALLSOETCLUKE18-27SAINTMATTHEW16-19YOUCANAPPROVEDTHATMONEYSAVEDMEFROMTHEABOVELOWSLIFESOKAYGETSRIDSOFEITHERWAYSGOESOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers