Prayer Request


LORDGODYOUREMOVESTHEDEVILISHSELFISHOBSTACLESTOTALLYAWAYFROMTHETHISTHATAPPLIESOKAYHELPSHERTOBETOTALLYBEFREEDOMHEALEDOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAINTMATTHEW16-19YOULORDGODAREMAINLYINCONTROLMENTSOKAYYOUAREMSANNGUARDIANSHIPSMORELORDGODSAVEDby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers