Prayer Request


LORDGODDEALWITHTHATWICKEDWITCHBOBBYANDHEREVILHATEFULDAUGHTERJUSTASAPFORDISRESPECTINGSMINELOVEDONEGODSAVEBOBJUSTASAPETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SAVEBOBOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers