Prayer Request


LORDGODTHISPITIFULAWFULPROPERTYOKAYSHOULDHADBEENSHUTDOWNMONTHSANDYEARSAGOGODOKAYETCLUKE12-2-3NOWITSSHAMEFULGODOKAYTOby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers