Prayer Request


LORDGODTOHELPSMSANNINHERDAILYNEEDSOKAYJUSTASAPETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27THEREISNOTANYTHINGSTHATISTOHARDFORYOUGODJESUSOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers