Prayer Request


HOWMUCHLONGERGODAREYOUGONNALETTHISCHILDABUSERSGETSAWAYHUHONNATRAMPBLANKMUSTBEGOTSBLANKSMUSTBEDEALTWITHJUSTASAPETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27SOONERGOTSby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers