Prayer Request


LORDGODTODEALWITHLINDAPHONYSONOHMINESUCHANFRAUDOKAYETCLUKE12-2-3MAYBETHATISWHYHELOSTHISJOBREALLYDONTDESERVESITSGODOKAYby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers