Prayer Request


LORDGODTHATPITIFULPLACEALLONBYAPTSBLDGPLUSSHOULDHAVEBEENSHUTDOWNMONTHSYEARSAGOGODOKAYETCLUKE12-2-3GODJESUSYOUSUPPOSELYTOFIGHTSMINEBATTLESFORMETODAYALLWAYSFOREVERMOREMSANNALLSOby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers