Prayer Request


THATPHONYRETARDYETCLUKE12-2-3BRENDAANDTHEDEVILBUMJEREMYBROGANPHONYRELATIONSHIPSMUSTBEFULLYBEEXPOSEDSOONGODITSNOTRIGHTSGODOKAYTOby LEONIAANNLOVESGOD

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers