Prayer Request


GOTTASHUTDOWNTHISNOGOODPROPERTYOFTHEALLONBYAPTSBLDGJUSTASAPGODOKAYETCLUKE12+2-3ETCLUKE18-27ETCSTJOHN14-14ITSANMUSTLORDGODOKAYSOONANDGETSRIDSOFTHISDEVILSCHARLESJAFFEANDHISGOONSWORKERSJUSTASAPDRUGSADDICTSGODby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers