Prayer Request


GODDEALWITHTHATBALDHEADBASTARDSONOFLINDAOKAYYOUAREABLEOKAYETCLUKE12-2-3ETCLUKE18-27ETCHEISSUCHANPHONYMAYTHETABLESTURNSONHIMSOONby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers