Prayer Request


HERGOTDAMSONSHOULDNEVERBEENBORNLETTHETRUTHBEKNOWNITSDONENOWGODANDYOUCANCORRECTSITSOKAYTHEREISNOTANBLANKSTHINGSTHATISTOHARDFORYOUOKby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers