Prayer Request


TOBERIDSOFTHESESHEDEVILISHDEMONSWITCHESRIGHTAWAYIWISHTODAYFORVIOLATESMINERIGHTSGODOKAYEITHERWAYSITSGOESOKAYETCLUKE12ANDTWOANDTHREETHEDEVILSBROADSKAYLAHARRISANDTHESHEDEVILISHDEMONTIFFINEYLBEARDANDOTHERSTHATSHREDDEDMINEIDSGODOKIWISHSOMETHINGSWOULDHAPPENSTOALLSOFTHEDUMMIESTODAYONLYBUTITSBETTERHAPPENSEITHERWAYSITSGOESby Anonymous

Pray PrayComments on this Prayer

No comments


Similar Prayers