Prayer Request


NOWGODTHEREISNOTANYTHINGSTHATTOHARDFORYOUORYOURHOLYSONJESUSTHECHRISTOFNAZARETHOKAYISHOULDHEARSMORETHATTHETWODOLLARSPLUSOKAYSENDSMEMINEMONEYMIRACLESTOMINEBANKACCOUNTSJUSTASAPOKAYETCLUKE12ANDTWOANDTHREESOONERSOFORTHETCOK



by Anonymous

Pray Pray



Comments on this Prayer

No comments


Similar Prayers